särskildgranskare.se
 

Välkommen till Särskildgranskare.se

Jurideko Fastighetspartners jurister kan ställa upp som särskild granskare i bostadsrättsföreningar.

Aktuellt

Artikel i tidningen BoRätt om särskild granskning

Alla röstberättigade medlemar i en bostadsrättsförening kan föreslå att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket. En särskild granskare kan granska föreningens förvaltning och räkenskaper under viss förfluten tid, eller vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.  

Ett förslag om särskild granskare i en förening kan behandlas på en ordinarie föreningsstämma eller på en extra föreningsstämma där det framgår av kallelsen att ett förslag om en särskild granskare ska behandlas. På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska, det s.k. granskningstemat.

Om en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade röstar för förslaget, är styrelsen skyldig att inom en vecka från stämman där beslutet togs ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare. Om styrelsen ändå inte ansöker om detta har istället varje röstberättigad medlem rätt att göra en sådan ansökan. Bolagsverket kan utse en eller flera särskilda granskare.

När den särskilda granskningen är avslutad ska alltid ett yttrande avges till en föreningsstämma. Yttrandet ska hållas tillgängligt för, och på begäran sändas till, medlemmar under minst en vecka före stämman samt läggas fram på stämman. Yttrandet kan läggas till grund för stämmobeslut och kan även vara betydelsefullt i domstolstvister.

Bolagsverkets blankett används för ansökan om särskild granskare. På blanketten kan man bl.a. fylla i förslag på vem som ska vara särskild granskare. Som bilagor till ansökan ska följande bifogas:

  • en kopia på justerat stämmoprotokoll
  • eventuell kopia på kallelse
  • en skriftlig bekräftelse från föreslagen särskild granskare om att denne är villig att åta sig uppdraget.

Kontakta Jurideko angående särskild granskning

Johanna Kern Christina Fregne
Johanna Kern Christina Fregne
Fastighetsjurist Fastighetsjurist

-Stockholm

-Malmö
Tel: 08 - 124 560 33 Tel: 040 - 674 41 41
E-post: johanna.kern@jurideko.se E-post: christina.fregne@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se

samt ombildning.nu, kapitaltillskott.nu, friköp.se, ekonomiskplan.se, brfstadgar.se, äktabrf.se, andelstal.se, hyresförhandling.se stadgeändring.se, stadgar.se, hyreslagen.com, bostadsrättslagen.se, industrihall.nu
     
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
Jurideko - särskildgranskare.se